Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w części „Wskazówka dotycząca organu odpowiedzialnego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane będą zbierane z jednej strony, informując nas o tym. To może być z. Na przykład możesz mieć do czynienia z danymi wprowadzanymi w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo otrzymać bezpłatnie informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie lub jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę, twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN) Hosting zewnętrzny

Niniejsza witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umów, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest używany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hosting będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków serwisowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z następujących usługodawców hostingowych:

1blu AG Riedemannweg 60 D-13627 Berlin

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe dotyczące ochrony danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Igor Kushnir Johann-Kaiser-Ring 63 63452 Hanau

Telefon: + 49 1712368231
E-mail: info@japan-dream-tackle.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przetwarzania danych osobowych

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA i innych krajów trzecich

Na naszej stronie internetowej znajdują się m.in. narzędzia firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne pod względem ochrony danych. Jeżeli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Pragniemy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie możesz podjąć kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celach nadzoru. Nie mamy wpływu na te czynności związane z przetwarzaniem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPARTE JEST NA ART. 6 ABS. 1 LITR. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE REGULAMIN. OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDZIESZ W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU Sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że uda nam się wykazać złożone przyczyny przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami LUB PRZETWARZANIE MA NA CELU DOKONANIE, WYKONANIE LUB OBRONA SKŁADANIA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (WSTĘP NA PODSTAWIE SPORU DO ART. 21 ust. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WSTRZYMAĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W ZAKRESIE JEST ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU Sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane w celu reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami skontaktować w każdej chwili.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ), jeśli o to zapytano.

Dane, które przesyłasz do nas w ramach prośby o kontakt, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Komentarze na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, przechowywane są informacje o czasie utworzenia komentarza, Twoim adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz postów anonimowo, wybraną przez Ciebie nazwą użytkownika.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i powiązane z nimi dane są przechowywane i pozostają na tej stronie do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub usunięcia komentarzy ze względów prawnych (np. obraźliwych komentarzy).

Podstawa prawna

Zapis komentarzy odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

5. Wtyczka do mediów społecznościowych Instagram

Na tej stronie zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych ( Art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie dokonywane przez Facebooka lub Instagram po przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za podanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczne dla ochrony danych wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Za bezpieczeństwo danych produktów Facebook i Instagram odpowiada Facebook. Możesz dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas swoich praw podmiotu danych, jesteśmy zobowiązani przekazać je Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Narzędzia analityczne i statystyki reklamowe WordPress

Ta strona korzysta ze „statystyk WordPressa” do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Statystyka WordPressa korzysta z technologii umożliwiających rozpoznawanie użytkowników na potrzeby analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookies czy odciski palców urządzenia). W celu analizy statystyki WordPressa gromadzone są m.in. pliki dziennika (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.), pochodzenie osób odwiedzających witrynę (kraj, miasto) oraz jakie działania podjęli na stronie (np. kliknięcia, wyświetlenia, pliki do pobrania). Zebrane w ten sposób informacje na temat korzystania z tej strony internetowej przechowywane są na serwerach w USA. Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed zapisaniem.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

7. Newsletter Dane dotyczące Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne dalsze dane nie są zbierane lub zbierane są wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza zapisu na newsletter przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera, na przykład poprzez link „wypisz się” znajdujący się w newsletterze. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które nam przekazujesz w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera lub jeżeli cel nie zostanie spełniony. dłużej obowiązuje. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej biuletynów według własnego uznania w zakresie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu, Twój adres e-mail może zostać zapisany na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi biuletynu, aby zapobiec przyszłej wysyłce. Dane z czarnej listy zostaną wykorzystane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi polegającemu na przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

8. Wtyczki i narzędzia
YouTube mit erweitertem Datenschutz

Ta strona zawiera filmy z YouTube. Operatorem witryny jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie musi jednak wykluczać przekazywania danych partnerom YouTube. Oznacza to, że YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz film YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisać na Twoim urządzeniu różne pliki cookie lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te służą między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube służy do atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokalny hosting)

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google do jednolitego odwzorowania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych. Jeśli Mapy Google są aktywowane, Google może używać czcionek internetowych Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Kiedy uzyskujesz dostęp do Map Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie odnalezienia miejsc, które wskazujemy w serwisie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Źródło:

https://www.e-recht24.de